Ban kiểm soát | TASECO LAND
Ban Kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 

Trưởng Ban:  Bà Trần Thị Loan.

Thành viên  : Ông Đặng Xuân Hiến.

Thành viên  : Bà Nguyễn Thị Hường.

Đối tác: