Ban Tổng giám đốc | TASECO LAND
Ban Tổng giám đốc Công ty:
 

Tổng giám đốc        : Ông Nguyễn Trần Tùng.

Phó Tổng giám đốc: Ông Đỗ Việt Thanh.

Phó Tổng giám đốc: Ông Bùi Xuân Vượng.

Phó Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Văn Nghĩa.

Phó Tổng giám đốc: Ông Vũ Quốc Huy.

Đối tác: