Ban Tổng giám đốc | TASECO LAND
Ban Tổng giám đốc Công ty:
 

Tổng giám đốc            : Ông Nguyễn Trần Tùng.

Phó TGĐ Thường trực: Ông Đỗ Việt Thanh.

Phó Tổng giám đốc     : Ông Bùi Xuân Vượng.

Phó Tổng giám đốc     : Ông Nguyễn Văn Nghĩa.

Phó Tổng giám đốc     : Ông Vũ Quốc Huy.

Phó Tổng giám đốc     : Bà Cao Thị Lan Hương.

Đối tác: