Hội đồng quản trị | TASECO LAND
Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:
 

            1. Chủ tịch HĐQT:         Ông Phạm Ngọc Thanh.

            2. Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Minh Hải.

            3. Thành viên HĐQT:    Ông Đỗ Tuấn Anh.

            4. Thành viên HĐQT:    Ông Nguyễn Trần Tùng.

            5. Thành viên HĐQT:    Ông Đỗ Việt Thanh.

Đối tác: