Hội đồng quản trị | TASECO LAND
Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:
 

            1. Chủ tịch HĐQT:          Ông Phạm Ngọc Thanh.

            2. Phó Chủ tịch HĐQT:   Ông Nguyễn Minh Hải.

            3. Thành viên HĐQT:      Ông Nguyễn Trần Tùng.

            4. Thành viên HĐQT:      Bà Cao Thị Lan Hương.

            5. Thành viên HĐQT:     Ông Đỗ Việt Thanh.

Đối tác: