ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TASECO LAND...

Ngày 28/6/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

Xem thêm

Khu nhà ở thuộc khu tái định cư Hải Yến

Nằm tại phường Nguyên Bình, tỉnh Thanh Hóa, Dự án khu nhà ở thuộc Khu tái định cư Hải Yến là khu nhà ở cao cấp với các...

Các trọng tâm phát triến bền vững

Bảo vệ môi trường - Xây dựng xã hội bền vững - Quản trị doanh nghiệp

Đối tác: