Khối Phòng, Ban
 
Khối Phòng, Ban Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong lĩnh vực hoạt động của mình, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cố gắng phấn đấu không ngừng cải tiến, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch của đơn vị mình và của toàn Công ty. 
 
Các Phòng/Ban Công ty như sau: 
 

1. Ban Quản lý các dự án 

2. Ban Quản lý dự án Alacarte Hạ Long

3. Ban Quản lý các dự án Thanh Hóa

4. Phòng Quản lý kỹ thuật

5. Phòng Quy hoạch kiến trúc

6. Phòng Kinh tế kế hoạch

7. Phòng Phát triển dự án

8. Phòng Kinh doanh

9. Phòng Tài chính kế toán

10. Văn phòng Công ty

 

Đối tác: