Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Dự thảo tài liệu chi tiết:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ  Xem và tải về
Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ Xem và tải về
Dự kiến chương trình ĐHCĐ Xem và tải về
Báo cáo các hoạt động BKS Xem và tải về
Báo cáo của HĐQT Xem và tải về
Báo cáo của TGD Xem và tải về
Dự Thảo quy chế đề cử ứng cử Xem và tải về
Dự thảo quy chế làm việc Xem và tải về
Tờ trình phê duyệt thù lao Xem và tải về
Tờ trình sửa đổi điều lệ Xem và tải về
Tờ trình tăng vốn điều lệ Xem và tải về
Tờ trình thông qua BCTC 20219 Xem và tải về
Tờ trình thông qua PA PPLN sau thuế năm 2019 Xem và tải về

Đối tác: