Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Dự thảo tài liệu chi tiết:

 

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Xem và tải về
Giấy xác nhận ĐHĐCĐ Xem và tải về
Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ Xem và tải về
Dự kiến chương trình ĐHCĐ  Xem và tải về
Báo cáo các hoạt động BKS Xem và tải về
Báo cáo của HĐQT Xem và tải về
Báo cáo của TGD Xem và tải về
Dự Thảo quy chế đề cử ứng cử Xem và tải về
Dự thảo quy chế làm việc Xem và tải về
Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2020 Xem và tải về
Tờ trình sửa đổi điều lệ Xem và tải về
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Xem và tải về
Tờ trình tăng vốn điều lệ Xem và tải về
Tờ trình thông qua BCTC 2020 Xem và tải về
Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Xem và tải về
Tờ trình thông qua PA PPLN sau thuế năm 2020 Xem và tải về
 
Mẫu sơ yếu lý lịch Xem và tải về
Mẫu đơn đề cử TV HĐQT Xem và tải về
Mẫu đơn ứng cử TV HĐQT Xem và tải về
Thẻ biểu quyết  Xem và tải về
Thẻ biểu quyết ( bỏ phiếu ) Xem và tải về
Phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT Xem và tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem và tải về
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem và tải về

Đối tác: