TASECO AIRS tổ chức đhđcđ thường niên năm 2018

Sáng ngày 26/04/2018, tại khách sạn JW Marriott, Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (TASECO AIRS) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 với sự tham dự của 105 cổ đông và người ủy quyền, sở hữu 30.777.230 cổ phần, chiếm 85,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại Hội Cổ Đông
thường niên

ĐHĐCĐ thường niên TASECO AIRS năm 2018 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015, năm 2016 kiểm toán lại và BCTC năm 2017 đã kiểm toán; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2018; Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch thù lao năm 2018; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018; Tờ trình thay đổi Chủ thể Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án À La Carte Hạ Long; Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và các nội dung khác

Kết quả kinh doanh năm 2017 của TASECO AIRS đã cho thấy những con số ấn tượng so với kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD được phê chuẩn và điều chỉnh năm 2017, cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất của TASECO AIRS năm 2017 đạt 659,03 tỷ đồng, tăng gần 280% so với năm 2016 và đạt 102,17% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2017; Lợi nhuận sau thuế đạt 148,14 tỷ đồng, tăng gần 340% so với năm 2016 và đạt 100,79% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành phấn đấu thực hiện, trong đó tổng doanh thu hợp nhất là 907,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 160,571 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức từ 20 - 40%.

Đại hội cũng đã thành công trong việc thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty. Theo đó, Công ty TASECO AIRS sẽ chào bán 6 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư cam kết đồng hành lâu dài với công ty, với giá chào bán không thấp hơn 70.000 đồng/cổ phiếu.

TASECO AIRS trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, chi tiết văn bản tại đây:

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Các cổ đông tham dự đại hộI

Đại diện Quỹ PENM (thứ 2 từ trái sang) – Quỹ đầu tư ngoại nắm giữ 10% cổ phần Công ty

Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành tuyệt đối của cổ đông dự họp