TASECO LAND

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TASECO LAND: MỤC TIÊU TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM 2020

Ngày 27/06/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Doanh thu hợp nhất đạt 576,521 tỷ đồng,...

Đối tác: