ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TASECO LAND 2023: SỰ ĐỒNG LÒNG TUYỆT ĐỐI TỪ CỔ ĐÔNG

Ngày 28/6/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung...

Đối tác: