Chúng tôi cam kết cung cấp một nền tảng truy cập linh hoạt và thuận tiện cho thông tin liên quan đến quan hệ cổ đông của công ty chúng tôi. Trang web này được thiết kế nhằm tăng tính minh bạch và tương tác giữa Taseco Land và cộng đồng cổ đông.Mission picture

Liên hệ với Taseco Land