CBTT thay đổi địa chỉ của VPĐD và lựa chọn, ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC trong năm 2024

Thời gian28/06/2024

Loại văn bản Công bố thông tin

Cụ thểCBTT thay đổi địa chỉ của VPĐD và lựa chọn, ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC trong năm 2024

CBTT thay đổi địa chỉ của VPĐD và lựa chọn, ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC trong năm 2024