TASECO tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Sáng ngày 23/6/2017, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 tại trụ sở chính của công ty tại Hà Nội.

Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông

Đại hội có sự tham dự của các cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty TASECO; đại diện lãnh đạo các công ty thành viên,các công ty liên kết của TASECO. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – đã điều hành Đại hội theo chương trình đã được các cổ đông chấp thuận.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tại Đại hội, các Cổ đông và đại biểu đã được nghe Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. Đại hội cũng nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã nhất trí thông qua một số nội dung quan trọng khác như Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 và một số nội dung khác.

Ngoài ra, các Cổ đông tham dự Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, Ông Đặng Xuân Hiến và Nguyễn Đức Hà đã được Đại hội tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên Công ty thay thế Bà Nguyễn Thị Thanh Phương và Vũ Thị Thu Hà đã có đơn từ nhiệm tư cách Kiểm soát viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên TASECO năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đạt được những quyết định quan trọng, tạo tiền đề để Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty cùng chung tay, góp sức quyết tâm gặt hái những kết quả tốt đẹp trong năm 2017.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Hải – TGĐ Taseco – trình bày Báo cáo tại Đại hội

Đoàn chủ tọa chủ trì Đại hội

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Thảo luận giữa các cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017