1. Công văn giải trình: Xem và tải tài liệu tại đây.

2: Dự kiến chương trình đại hội: Xem và tải tài liệu tại đây

3. Dự thảo quy chế làm việc:  Xem và tải tài liệu tại đây

4. Báo cáo HĐQT: Xem và tải tài liệu tại đây

5. Báo cáo hoạt động BKS: Xem và tải tài liệu tại đây

6. Tờ trình thông qua BCTC: Xem và tải tài liệu tại đây

7. Tờ trình thông qua phương án PPLN: Xem và tải tài liệu tại đây

8. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS: Xem và tải tài liệu tại đây

9. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động BKS: Xem và tải tài liệu tại đây

10. Tờ trình thông qua Công ty kiểm toán: Xem và tải tài liệu tại đây

11. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về QTCT và quy chế hoạt động HĐQT: Xem và tải tài liệu tại đây

12. Tờ trình thông qua phương án chào bán CP: Xem và tải tài liệu tại đây

13. Dự thảo nghị quyết: Xem và tải tài liệu tại đây

14. Thẻ biểu quyết: Xem và tải tài liệu tại đây

15. Phiếu biểu quyết: Xem và tải tài liệu tại đây.


 

Ngày 03 tháng 04 năm 2024

Đối tác: