Biên bản kiểm phiếu biểu quyết - Chi tiết xem tại đây

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Chi tiết xem tại đây

Tờ trình thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty - Chi tiết xem tại đây

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - Chi tiết xem tại đây

Đối tác: